Design – ABK – Alexander Uplisashvili – Nanuka Mandaria-1