in

რატომ არის საგადასახადო მომსახურება ასე საჭირო ბიზნესის წარმატებისთვის? — Kreston.ge

თანამედროვე ბიზნესის დინამიკურ და რთულ ლანდშაფტში წარმატება მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. მათ შორის პირველ რიგში, საგადასახადო მომსახურება, რომელიც ხშირად დაუფასებელია, საყრდენის როლს ასრულებს; განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საუბარია აუდიტის კომპლექსურ საკითხებზე. ამიტომაც, ამ სტატიაში უფრო ჩავუღრმავდებით საგადასახადო სერვისების საინტერესო სამყაროს და ვეცდებით, ყველასათვის გასაგებ ენაზე ავხსნათ, თუ რატომ არის სანდო და კომპეტენტური აუდიტორული კომპანიის საგადახდო მომსახურების უწყვეტი ინტეგრაცია აუცილებელი თქვენი ბიზნესის კეთილდღეობისა და წარმატებისთვის. 

რა არის საგადასახადო მომსახურება? 

საგადასახადო მომსახურება მოიცავს პროფესიონალური საგადასახადო აუდიტის ფართო სპექტრს, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენი კომპანიის საგადასახადო საკითხების მართვასა და არსებულ სახელმწიფო კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. საბოლოოდ, ეს პირდაპირ კავშირშია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხთან, როგორიცაა, მაგალითად, თქვენი ბიზნესის დაცვა საგადასახადო ორგანოს მხრიდან თანხების მოულოდნელი დარიცხვისაგან, რომელიც გამოწვეულია მათი კომპეტენციის ფარგლებში ჩატარებული კონტროლის ღონისძიებების შედეგად. Kreston.ge-ის სერვისები შექმნილია იმისთვის, რომ ბიზნესი რთულ ფინანსურ რეგულაციებთან დაკავშირებული ტვირთისა და შესაძლო რისკებისაგან გაათავისუფლოს.

რაში გეხმარება საგადასახადო მომსახურება? 

საგადასახადო მომსახურება ბევრად მეტი სარგებლის მომტანია, ვიდრე ეს ვინმეს ერთი შეხედვით შეიძლება ეგონოს. გარდა იმ ემოციური ბენეფიტებისა, რომლებსაც სიმშვიდე და წონასწორობა ჰქვია, გამართული საგადასახადო მომსახურება შემდეგ სიკეთეებსაც ქმნის და გთავაზობთ:

 • გადასახადების ოპტიმიზირება

გადასახადების ოპტიმიზება ეფექტური საგადასახადო მენეჯმენტის მთავარი მამოძრავებელი ასპექტია. იგი გულისხმობს საგადასახადო ვალდებულების სტრატეგიულ მინიმიზაციას კანონის ფარგლებში. საგადასახადო სტრატეგიის ოპტიმიზაციით, თქვენს ბიზნესს შეუძლია მეტი შემოსავალი დააგენერიროს, რაც პირდაპირ უწყობს ხელს ზრდასა და მდგრადობას.

 • ფინანსური მენეჯმენტი

ფინანსები, მათი წარმართვა და ზოგადად, ეფექტური ფინანსური მენეჯმენტი ნებისმიერი წარმატებული ბიზნესის ხერხემალია. ძლიერი ფინანსური სტრატეგიების შემუშავება და შემდეგ იმის აუდიტი, თუ რამდენად სწორად და კანონთან შესაბამისობით მიმდინარეობს ამ სტრატეგიების განხორციელება, რომლებიც თანხვედრაშია როგორც მოკლევადიან მიზნებთან, ისე გრძელვადიან ხედვებთან, არა მხოლოდ შეუფერხებელ ოპერაციებს უზრუნველყოფს, არამედ ქმნის უწყვეტი ზრდისთვის საჭირო მყარ საფუძველს. 

 • რისკების შეფასება 

საგადასახადო მომსახურება ბიზნესს ეხმარება რისკების ზედმიწევნით იდენტიფიცირებასა და შემცირებაში, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ სახელმწიფო მარეგულირებელ შესაბამისობას, არამედ აძლიერებს კომპანიის ფინანსურ მთლიანობას და გაწვდით კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ჭეშმარიტ სურათს. 

 • ნდობის ჩამოყალიბება დაინტერესებულ მხარეებთან

ნდობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთ სექტორში, როგორიც ფინანსებია. დამოუკიდებელი კომპანიის მიერ წარმოებული ეფექტიანი საგადასახადო მომსახურება კი, თავის მხრივ, ძლიერი და წამყვანი ინსტრუმენტია აქციონერებთან, ინვესტორებსა და მარეგულირებელ ორგანოებთან ნდობის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად. 

საგადასახადო მომსახურება Kreston.ge-სგან 

საგადასახადო მომსახურება, რომელსაც Kreston.ge გთავაზობთ, შემდეგ მიმართულებებს მოიცავს: 

 • საერთაშორისო კონტროლირებადი ოპერაციების შეფასება 

როგორც ცნობილია, საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებს მიეკუთვნება ფინანსური და კომერციული ოპერაციები, რომლებიც საქართველოს საწარმოსა და მის ურთიერთდამოკიდებულ არარეზიდენტ საწარმოს შორის მიმდინარეობს; ან კიდევ ის, რომელიც საქართველოს საწარმოსა და შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნის რეზიდენტს შორის ხორციელდება. ამიტომაც, Kreston.ge-ს მიერ, ამ კუთხით, გაწეული სერვისი მოიცავს: 

 1. რისკების ანალიზს;
 2. კომპანიის სამეწარმეო ოპერაციების მიმოხილვასა და ორგანიზაციული სტრუქტურის აღწერას;
 3. შერჩეული ოპერაციის აღწერასა და ფუნქციონალურ ანალიზს;
 4. შეფასების მეთოდის აღწერასა და განმარტებას, თუ რატომ შეირჩა ეს მეთოდი;
 5. ნებისმიერი ეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზის განმარტებას, რომელიც გამოიყენეს ოპერაციის შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავებისას;
 6. დასკვნას საბაზრო პრინციპთან შესაბამისობის შესახებ;
 7. ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელმაც შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიოს კომპანიის საბაზრო პრინციპთან შესაბამისობის განსაზღვრაზე კონტროლირებულ ოპერაციებთან მიმართებაში.
 • საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო კონსულტაციები გულისხმობს საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების საქმის კურსში ყოფნასა და კომპეტენტური რჩევების გაცემას, რათა ყველა ცვლილება, რაც თქვენს ბიზნესს უკავშირდება იყოს გათვალისწინებული და მორგებული მიმდინარე პროცესებთან. ამ კუთხით, Kreston.ge-ის მომსახურება, როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ დონეზე შემდეგ ასპექტებს მოიცავს: 

 1. ერთჯერადი და ყოველთვიური საგადასახადო კონსულტაცია;
 2. საგადასახადო დავის წარმართვის სტრატეგიასთან დაკავშირებული კონსულტაციები;
 3. მხარდაჭერა საგადასახადო შემოწმების პროცესში;
 4. მხარდაჭერა წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
 5. ნებისმიერი საკონსულტაციო მხარდაჭერა საგადასახადო დაბეგვრის საკითხებთან დაკავშირებით.

მიმდინარე საგადასახადო დეკლარაციების აუდიტი თქვენი კომპანიის ყოველთვიური ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის მდგომარეობის რეგულარულ შემოწმებას გულისხმობს იმ კუთხით, როგორიცაა საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვა და საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება. ხოლო გასული პერიოდის საგადასახადო ვალდებულებების აუდიტი შესამოწმებელ განვლილ პერიოდებში განხორციელებული სამეურნეო ოპერაციების ანალიზსა და კომპანიის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმებას მოიცავს.

მიმდინარე წლის საგადასახადო აუდიტის ფარგლებში, Kreston.ge გთავაზობთ:

 1. კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვის მონიტორინგს;
 2. საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი დეკლარაციების შემოწმებასა და გამოვლენილ უზუსტობებზე რეკომენდაციის გაცემას;
 3. კომპანიაში ყოველთვიურ ვიზიტს შესაძლო საგადასახადო რისკებისა და არაელექტრონული დოკუმენტების ადგილზე გასაცნობად;
 4. რიგ შემთხვევებში საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მომზადებაში დახმარებასა და კონსულტირებას;
 5. კონკრეტული საგადასახადო შემთხვევებისა და კომპანიის მიერ გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულებების დამუშავებასა და ანალიზს საგადასახადო კუთხით;
 6. კომპანიის ბუღალტრის მყისიერ კონსულტირებას სატელეფონო და წერილობითი ფორმით;
 7. კომპანიისთვის რელევანტური საგადასახადო ცვლილებების, სიახლეების და აქტუალური თემების შესახებ კონსულტირებას;
 8. ყოველწლიური შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენას, კომპანიის საგადასახადო რისკებისა და აღრიცხვიანობის მდგომარეობის შეფასების თაობაზე.
 9. კომპანიაში დანიშნული საგადასახადო შემოწმების პროცესში უშუალოდ ჩართვას და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში აღნიშნული პროცესის კომპანიის ინტერესების შესაბამისად წარმართვას.
 10. საგადასახადო დავის პროცესში (ასეთი საჭიროებების არსებობის შემთხვევაში) ჩართვას.

საგადასახადო აუდიტი მოიცავს შემდეგი გადასახადებისა და მოსაკრებლების სისწორის შემოწმებას:

 1. საშემოსავლო გადასახადი;
 2. მოგების გადასახადი;
 3. დღგ;
 4. აქციზი;
 5. ქონების გადასახადი;
 6. იმპორტი;
 7. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლები.

რაც შეეხება გასული პერიოდის საგადასახადო აუდიტს, აღნიშნული მომსახურებები, თავიანთი არსით, იმავე პროცედურების ჩატარებას გულისხმობს, იმ განსხვავებით, რომ დეკლარაციების შემოწმება და საგადასახადო რისკების შესწავლა ხდება არა ყოველთვიურად, არამედ გასული პერიოდების მიხედვით, ხანდაზმულობის ვადის გათვალისწინებით (გასული ერთი წლიდან 3 წლამდე პერიოდში).

 • საგადასახადო დავების წარმართვა

საგადასახადო დავების წარმართვა ფინანსთა სამინისტროს სისტემასა და სასამართლოში არსებულ ყველა ინსტანციაში მიმდინარე საგადასახადო დავების პროცესში თქვენი ბიზნესის ინტერესების დაცვას გულისხმობს, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს დამატებითი გართულებებისა და არასასურველი ხარჯების გაღების შესაძლებლობასა და საჭიროებას. სერვისი მოიცავს: 

 1. დავისთვის საჭირო მტკიცებულებების გამოკვლევასა და წარდგენაში მონაწილეობას;
 2. წინასწარი ანალიზის საფუძველზე საჭირო საპროცესო დოკუმენტაციის მომზადებას;
 3. საჩივრის შედგენასა და მის გასაჩივრებას;
 4. საჩივრის განხილვისას დავაში მონაწილეობას;
 5. წერილობითი ან/და ზეპირი ახსნა-განმარტებებისა და დასკვნის გაცემას;
 6. კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოქმედებების განხორციელებას, რომელიც მიმართულია კლიენტის კანონიერი ინტერესებისა და უფლებების დასაცავად. 

როგორც ხედავთ, საგადასახადო მომსახურება თქვენ და თქვენს ბიზნესს თავიდან გარიდებთ ბიზნესის წარმოებისას საგადასახადო მიმართულებით არსებულ და წარმოქმნილ უამრავ კომპლექსურ საკითხთან შეჭიდების სირთულეებს. ამიტომაც, მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც კია, ნებისმიერმა კომპანიამ დროულად მიმართოს ბაზარზე არსებულ სანდო, დიდი გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე პროფესიონალთა ჯგუფს, რომელიც ბიზნესს წარმატებისაკენ მიმავალი გზის გაკაფვაში დაეხმარება.

[R]

„თქვი მეტი ყვავილებით” — Interflora

„იპოვე შენი რიტმი“ — Adidas-ის ვიდეორგოლი